רבי חנניה חכם יצחק אבא שאול שליט”א בבהכנ”ס עדס מוצש”ק וארא תשע”ט שיגא